سامریتان هاوس خدمات حمایتی و مسکن جامعی را برای قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان در جاده هامپتون فراهم می کند. همه کمک‌ها حیاتی هستند زیرا به انجام مأموریت ما در زمان نیاز شدید در جامعه ما کمک می‌کنند.

از سخاوتمندی و حمایت شما از ماموریت ما سپاسگزاریم.