اعلامیه خدمات عمومی «Doors» اولین خانه سامری

خانه سامری از نزدیک با آن کار می کرد مرکز استودیو، یک شرکت تولیدی محلی برای توسعه مفهوم و تولید 30 ثانیه "Doors" PSA, با الهام از یک گواهی قانع کننده ارائه شده توسط یک بازمانده از آزار خانگی.