اگر در خطر فوری یا ترس برای زندگی خود هستید، همیشه با 911 تماس بگیرید به عنوان اولین منبع شما

اگر تجاوز جنسی، تجاوز جنسی یا خشونت را تجربه کرده اید و در جاده هامپتون زندگی می کنید، با خط تلفن هماهنگ پاسخ به بحران 24 ساعته تماس بگیرید:

757-251-0144

 

پاسخ به خدمات تجاوز جنسی

خط تلفن منطقه ای بحران مسکن:

خشونت خانوادگی و جنسی ویرجینیا

خط تلفن ملی تجاوز جنسی:

خط کمک آزار خانگی برای مردان و زنان: 1-888-7HELPLINE

خط کمک ملی سوء استفاده از دوستیابی نوجوانان:

مرکز ملی منابع تعقیب و گریز و مرکز ملی قربانیان جنایت:

خط تلفن ملی همجنس گرایان و لزبین ها:

خدمات حفاظت از کودکان: