بازگشت به مدرسه آرامش خاطر با خانه سامری

مدارس دولتی و خصوصی در سرتاسر جاده هامپتون دوباره شروع به کار کردند! این فصل بازگشت به مدرسه اغلب با احساسات زیادی برای خانواده ها همراه است که سال تحصیلی جدید چه چیزی را به همراه خواهد داشت: هیجان، عصبی بودن، انتظار و موارد دیگر. اما برای خانواده هایی که بی خانمانی یا خشونت را تجربه می کنند، این زمان استرس زا مجموعه کاملا جدیدی را به ارمغان می آورد [...]