100 مرد برای ایجاد جامعه ایمن تر و قوی تر در حمایت از ماموریت خانه سامری در کمک به قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان، بودجه، آگاهی و مشارکت جمع آوری می کند.

100 مرد گروهی از مردان جامعه فکری هستند که از خانه سامری حمایت مالی می کنند و به طور عمومی اعلام می کنند که rمردان واقعی از خشونت و تهدید استفاده نمی کنند علیه دیگران برای تحمیل اراده خود. 100 مرد از ماموریت خانه سامریتن با پذیره نویسی خدمات مورد نیاز برای شفا و بهبودی قربانیان خشونت خانگی و قاچاق انسان حمایت می کنند. ما این کار را از طریق مشارکت های شخصی، پروژه های داوطلبانه، و آموزش جامعه در مورد خطرات واقعی خشونت در جاده هامپتون انجام می دهیم.

مزایای اعضا

  • شناسایی روی دیوار اهداکننده خانه سامری.
  • هد شات و بیوگرافی حرفه ای در وبسایت خانه سامری.
  • کانون توجه رسانه های اجتماعی به بیش از 9000 دنبال کننده رسیده است.
  • به عنوان رهبر مبارزات علیه خشونت در جامعه دیده شوید.
  • فرصت هایی برای تبلیغ کسب و کار خود از طریق رویدادها و کمپین های بازاریابی تحت حمایت خانه سامریتان.

سطوح عضویت

عضو, ($1,000+) • نام یا نشان‌واره شرکت شما در وب‌سایت Samaritan House، (SH) به مدت دوازده ماه • به‌عنوان حامی برای یک رویداد تحت حمایت SH فهرست شده است • در آگهی تمام صفحه برای Inside Business گنجانده شده است • شناسایی در پذیرش سالانه قدردانی از اهداکنندگان • فرصت‌هایی برای همکاران/کارمندان شما داوطلب شدن برای برنامه های خاص SH • فرصتی برای راه اندازی و توزیع مواد بازاریابی در طول سمینارها و برخی رویدادهای خاص که توسط SH برگزار می شود.

جوان حرفه ای, ($500) • به‌مدت دوازده ماه به‌عنوان عضوی از 100 مرد در وب‌سایت SH فهرست شده است • فرصت‌هایی برای همکاران/کارمندان شما برای داوطلب شدن برای برنامه‌های خاص SH • در آگهی تمام صفحه برای Inside Business گنجانده شده است • دعوت به پذیرش سالانه قدردانی از اهداکنندگان

لطفا دانلود و فرم کامل و پرداخت پستی به: تام هیگینز، مدیر توسعه، خانه سامری، بلوار جنوبی 2620، ویرجینیا بیچ، VA 23452. همچنین می توانید پرداخت را به صورت آنلاین واریز کنید اینجا.

سوالات؟ لطفاً از طریق تلفن (757) 351-3720 یا از طریق تام هیگینز تماس بگیرید پست الکترونیک.