قانون جدید برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان

روز دوشنبه، 25 ژوئن 2018، گروه ویژه مبارزه با قاچاق انسان در جاده همپتون، نقطه عطفی در حمایت های قانونی از افرادی که تجربه قاچاق انسان در ایالت ما را داشته اند با امضای HB 1260 جشن گرفت. HB 1260 جرایم مرتبط با قاچاق انسان را به فهرست جرایمی که برای آنها می توان از وثیقه رد کرد، با حفظ [...]