Ang Samaritan House 24-hour crisis hotline ay nagbibigay ng komprehensibo, wrap-around na mga serbisyo sa krisis sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, stalking at human trafficking. Ang mapagkukunang ito ay nag-aalok ng mga sumusunod na serbisyo sa mga indibidwal na tumatakas sa karahasan:

24-Oras na Hotline

Available ang mga sinanay na propesyonal 24/7 sa aming krisis hotline para sa mga indibidwal na apektado ng karahasan.

Pagpapayo sa Krisis

Nakatuon ang mga serbisyo sa pagbibigay ng interbensyon sa krisis at emosyonal na suporta sa mga tumatawag sa krisis, kabilang ang pagpaplano sa kaligtasan, impormasyon, at mga referral.

Paglalagay ng Emergency Shelter

Available ang emergency shelter para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, human trafficking, at stalking.

Pagpaplano sa Kaligtasan at Adbokasiya ng Biktima

Makikipagtulungan ang mga intake coordinator sa mga biktima ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, human trafficking, at stalking, at mga miyembro ng kanilang pamilya/kaibigan upang magbigay ng suporta, impormasyon, at adbokasiya. Ang impormasyon tungkol sa pangangalagang medikal, pagpapatupad ng batas, at kasama ng mahistrado/hukuman para sa mga utos ng proteksyon ay makukuha rin. Nagagawa ng aming mga kawani ng hotline na ihatid ang mga biktima ng karahasan sa proseso ng ligtas na pagpaplanong umalis sa isang nang-aabuso.

Ang pagtawag sa numero ng hotline ay libre at kumpidensyal. Handa ka man na umalis kaagad o kailangan mo ng payo kung paano ligtas na umalis sa ibang pagkakataon, narito ang Samaritan House para tumulong.

Oras ng operasyon:
Lunes-Biyernes 8:00 am – 7:00 pm

Ang Regional Housing Crisis Hotline ay ang panimulang punto para sa sinumang nakakaranas ng krisis sa pabahay sa buong Greater Hampton Roads at nangangailangan ng tirahan, pamamahala ng kaso, at mga kaugnay na serbisyo at/o mapagkukunan ng komunidad.

Hindi sigurado kung nakakaranas ka ng krisis sa pabahay? Tanungin ang iyong sarili sa dalawang tanong na ito:

  • Nakatira ka ba sa kalye o sa isang emergency shelter?
  • Nakatanggap ka na ba ng abiso ng pagpapaalis mula sa iyong kasero?

Kung sumagot ka ng “oo” sa alinman sa mga tanong na ito, mangyaring tawagan ang Regional Housing Crisis Hotline.  Gagawin ng mga kawani ng hotline magtrabaho sa ikonekta ka sa mga available na serbisyo sa mga lokal na provider. Kapanayam ng isang intake specialist para matukoy kung aling referral ang pinakamahalaga, batay sa iyong sitwasyon at kung ano ang available sa komunidad.  Ang Hotline ay hindi nagbibigay ng anumang direktang tulong pinansyal.

Para sa iba pang pangangailangan sa serbisyo ng tao sa Hampton Roads, mangyaring i-dial ang 2-1-1.

Pambansang Hotline Resources

Para sa mga nasa labas ng Hampton Roads at rehiyon ng Southeast Virginia, maaari mong i-access ang mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan para sa karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, human trafficking at kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa sumusunod:

Pambansang Domestic Violence Hotline sa 1-800-799-7233 (SAFE) o 1-800-787-3224 (TTY) | [Karagdagang impormasyon]

National Sexual Assault Hotline (RAINN) sa 1-800-656-HOPE (4673) | [Karagdagang impormasyon]

National Suicide Prevention Lifeline sa 1-800-273-8255 | [Karagdagang impormasyon]

Pambansang Human Trafficking Hotline sa 1-888-373-7888 | [Karagdagang impormasyon]

Upang Mag-ulat ng Tip ng Pinaghihinalaang Aktibidad ng Human Trafficking, tumawag sa 1-866-347-2423 | [Karagdagang impormasyon]

National Coalition for the Homeless – Website at Higit pang Impormasyon