Kung ikaw ay nasa agarang panganib o takot sa iyong buhay, palagi tumawag sa 911 bilang iyong unang mapagkukunan.

Kung nakaranas ka ng panggagahasa, sekswal na pag-atake o karahasan at nakatira sa Hampton Roads, tawagan ang 24-hour Coordinated Crisis Response hotline:

757-251-0144

 

Mga Serbisyo sa Pagtugon sa Sekswal na Pag-atake

Rehiyonal na Housing Crisis Hotline:

Karahasan at Sekswal sa Pamilya ng Virginia

Pambansang Sexual Assault Hotline:

Helpline ng Domestic Abuse para sa Mga Lalaki at Babae: 1-888-7HELPLINE

National Teen Dating Abuse Helpline:

National Stalking Resource Center at National Center for Victims of Crime:

Pambansang Gay at Lesbian Hotline:

Mga Serbisyong Proteksiyon ng Bata: