Ang Abril ay Buwan ng Pag-iwas sa Pang-aabuso sa Bata, at kailangan ng Samaritan House ang iyong tulong para tulungan ang mga pamilya at bata na naapektuhan ng karahasan sa tahanan at pang-aabuso.

Nakilala namin ang pangangailangang suportahan ang aming Children's Department sa tulong para sa aming mga pinakabatang kliyente na dumalo sa daycare habang ang kanilang mga magulang ay bumalik sa trabaho o nasa proseso ng pagkuha ng trabaho. Kasalukuyan kaming walang paraan upang maibigay ang suportang ito para sa aming mga kliyente nang mahabang panahon, at lumilikha ito ng mga hamon para sa aming mga kliyente na tumanggap ng mga pagkakataon sa trabaho nang hindi alam kung ang kanilang mga anak ay magkakaroon ng saklaw sa daycare. Humihingi kami ng iyong suporta upang matulungan kaming lumikha ng mga pagkakataon para sa mga ina, ama at kanilang mga anak na magkaroon ng katatagan at kakayahang umangkop na kailangan nila upang maputol ang mga siklo ng karahasan. Kung walang pagkakataong makakuha ng matatag na trabaho, ang landas tungo sa pagpapagaling ay isang nakapanghihina ng loob, mahirap na labanan, at ang mga biktima ng karahasan ay maaaring bumalik sa kanilang mga nang-aabuso dahil sa sobrang desperasyon.

Mangyaring tulungan kami sa aming misyon na ibigay ang sistema ng suporta na ito sa aming mga pinakabatang kliyente, na naging inosenteng mga tagamasid o biktima ng pang-aabuso sa tahanan.

90% ng aming mga kliyente ang pumupunta sa amin nang kaunti o walang kita, at hindi kayang bayaran ang pangangalaga sa bata nang walang tulong ng gobyerno. Ang tulong na ito ay tumatagal ng ilang linggo bago magkabisa, kung ang isang pamilya ay karapat-dapat pa nga. Nangangahulugan ito na ang mga magulang na umalis sa isang mapang-abusong kasosyo ay natigil sa isang imposibleng pagpipilian: kunin ang trabaho o panoorin ang mga bata. Hindi kami naniniwala na dapat gawin ng sinumang magulang ang pagpiling iyon. Hindi ka makakatanggap ng trabaho nang walang childcare. Hindi mo kayang bayaran ang pangangalaga sa bata nang walang trabaho. Ito ay isang catch-22.

Tinatayang halos 700,000 bata ang inaabuso sa US taun-taon. Kabilang dito ang pagpapabaya, pisikal na karahasan at sekswal na pag-atake. Ang pisikal at emosyonal na mga peklat mula sa mga trauma ng pagkabata ay maaaring tumagal ng habambuhay. Bagama't ang ibang mga bata ay maaaring hindi direktang mabiktima, ang pagsaksi sa karahasan sa tahanan sa loob ng tahanan ay maaaring maging parehong traumatizing. Ang Samaritan House ay nagbibigay ng isang ligtas, nakakahimok na kapaligiran upang ikonekta ang mga biktima ng karahasan sa mga mapagkukunang kailangan nila upang simulan ang proseso ng pagpapagaling.

Ang Samaritan House ay nagbibigay ng pagpapayo, pabahay, pagsasanay sa trabaho, legal na adbokasiya, mga grupo ng suporta, transportasyon at marami pang iba upang matulungan ang mga indibidwal at pamilya na makatakas sa karahasan.

“Ang pagkabata ay dapat na walang pakialam, naglalaro sa araw; hindi nabubuhay sa isang bangungot sa kadiliman ng kaluluwa."
― Dave Pelzer, Isang Batang Tinawag na “It”