Đối với từng loại tương tự trên Kalfus và Nachman trang Facebook trong bốn tuần tới họ sẽ quyên góp $2.00 đến Samaritan House.
1. Truy cập trang Facebook Kalfus và Nachman nơi đây
2.    GIỐNG trang của họ
3.    Đăng lại trang của họ trên Facebook và khuyến khích bạn bè trên Facebook của bạn thích và chia sẻ trang của họ

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 5.000 lượt thích QUÁ BỐN TUẦN TIẾP THEO. Vui lòng giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình bằng cách chia sẻ email này với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của bạn.