Chính sách bảo mật của Samaritan House

Samaritan House coi trọng tính bảo mật của mọi khách hàng được phục vụ một cách nghiêm túc và tuân thủ Mã Virginia 63.2-104.1 và luật liên bang VAWA §3 (hệ thống hóa tại 42 USC § 13925). Để đọc đầy đủ chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào ĐÂY.