Trong 5 năm qua, đã có 299 trường hợp buôn người được xác nhận ở Hampton Roads, trong đó có 55 trẻ vị thành niên. Để giải quyết vấn đề quan trọng này và cho sự kiện truyền hình thứ ba của chúng tôi, chúng tôi đã làm việc kín với WTKR News Channel 3 để sản xuất Ẩn trong Plain Sight, một tin tức điều tra dài một giờ đặc biệt tập trung vào Nạn buôn người ở Hampton Roads. Chương trình này cũng sẽ giáo dục người xem về cách các chương trình Samaritan House hỗ trợ những người sống sót. Nếu bạn đã bỏ lỡ buổi phát sóng vào ngày 26 tháng 6, bạn có thể xem Ẩn trong Plain Sight toàn bộ ở trên.

Cảm ơn các nhà tài trợ doanh nghiệp của chúng tôi đã làm cho "Hidden In Plain Sight" trở nên khả thi