Các doanh nghiệp của Hampton Roads đang giúp đỡ Samaritan House #Paint757Purple!

Tháng 10 được quốc gia công nhận là Tháng nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và năm nay Samaritan House đang mời các doanh nghiệp địa phương ở Hampton Roads tham gia theo một cách độc đáo! Chúng tôi đang hợp tác với các tiệm cắt tóc, tiệm bánh, nhà hàng, tiệm bán thịt chó và các doanh nghiệp khác tại địa phương để chống lại bạo lực gia đình và #PAINT757PURPLE. Màu này thể hiện sự đoàn kết […]