Ang Samaritan House ay nagbibigay ng komprehensibong mga serbisyo ng suporta at pabahay sa mga biktima ng karahasan sa tahanan at human trafficking sa Hampton Roads. Ang lahat ng mga donasyon ay mahalaga habang nakakatulong ang mga ito sa pagtupad sa ating misyon sa panahon ng matinding pangangailangan sa ating komunidad.

Salamat sa iyong kabutihang-loob at suporta sa aming misyon.